M

W

Wszystkie prawa zastrzeżone © Wytwórnia Marketingu

Wytwórnia

Marketingu

Przydatne linki

 

O nas

Polityka Prywatności

OWU

FAQ

Kontakt

737 534 724

produkcja@wytworniamarketingu.pl

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

 

 

§1. Definicje

 

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy o Wykonanie Strony WWW (zwane dalej „OWU”) oznaczają:

1. Wykonawca – Wytwórnia Marketingu Piotr Marcińczyk, ul. Lawendowe Wzgórze 24/41, 80-175 Gdańsk, NIP: 8491543670.

2. Zamawiający – podmiot zlecający Wykonawcy wykonanie strony www;

3. Umowa – umowa o wykonanie strony www zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym;

4. Strona – strona www, której wykonanie stanowi przedmiot Umowy;

5. Produkty dodatkowe – produkty oferowane przez Wykonawcę inne niż Strona, w szczególności: logo, projekty i szablony graficzne, marketing treści, prezentacje itp.

 

§2. WARUNKI UMOWY

 

1. Przez zawarcie Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Strony, zgodnie z zasadami przyjętymi w OWU oraz w zawartej Umowie, a także oczekiwaniami Zamawiającego, a Zamawiający do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia w kwocie ustalonej w Umowie.

2. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego, nie dłużej jednak niż w ciągu 10 dni od podpisania Umowy, przekazania Wykonawcy wszelkich informacji i materiałów tekstowych i graficznych potrzebnych do wykonania Strony. Zamawiający prześle wyżej wymienione informacje i materiały na adres produkcja@wytworniamarketingu.pl

3. W przypadku niedostarczenia materiałów graficznych i tekstowych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Wykonawca może wykonać Stronę na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

4. Wykonawca ustali z Zamawiającym adres domeny internetowej Zamawiającego przy podpisywaniu Umowy, a w przypadku, gdyby ustalenie adresu było niemożliwe przy podpisywaniu Umowy – w ciągu 10 dni od zaakceptowania przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę adresu za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. Po upływie 10 dni od przedstawienia przez Wykonawcę proponowanego adresu Strony, milczenie Zamawiającego w tym względzie traktowane będzie jako wybór adresu domeny internetowej zaproponowanej przez Wykonawcę.

5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt Strony w terminie 60 dni roboczych od dnia podpisania Umowy lub otrzymania informacji i materiałów wymienionych w ustępie 3.

6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej l w ciągu 10 dni od otrzymania projektu określonego w ustępie 4 niniejszego paragrafu o swoich uwagach co do projektu. Wykonawca jest obowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego. Brak wskazania przez Zamawiającego uwag do projektu będzie traktowany jako akceptacja zaproponowanego przez Wykonawcę projektu.

7. Wykonawca w terminie 30 dni roboczych od akceptacji projektu Strony umieści Stronę na utrzymywanym przez siebie serwerze sieciowym na okres 12 miesięcy licząc od dnia rejestracji domeny.

8. Wykonawca zarejestruje domenę internetową uzgodnioną z Zamawiającym, o ile będzie dostępna oraz udostępni ją na okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy.

 

§3. ZAWARTOŚĆ STRONY I PRAWA AUTORSKIE.

 

1. Treści zawarte na Stronie muszą być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego, a w szczególności z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

2. Wykonawca ma prawo odmówić zamieszczenia treści dostarczonych przez Zamawiającego, jeżeli Wykonawca uzna, że jakikolwiek ich element nie spełnia wymogów technicznych albo jest sprzeczny z prawem. Wykonawca może wówczas odstąpić od umowy lub wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin do ponownego dostarczenia materiałów graficznych oraz tekstowych niezbędnych do wykonania Strony.

3. Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz prawa do dostarczonych przez niego Wykonawcy materiałów graficznych oraz tekstowych niezbędnych do wykonania Strony, a także, że treść i forma tych materiałów nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

4. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskich i praw własności intelektualnej, wynikających z umieszczenia na Stronie jakiegokolwiek elementu graficznego lub tekstowego dostarczonego przez Zamawiającego. W przypadku dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody lub innych roszczeń przez osobę trzecią, Zamawiający zwróci Wykonawcy związane z tym koszty.

 

§4. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO

 

1. Zamawiający Stronę obowiązany jest do:

a) Dostarczenia Wykonawcy materiałów i informacji potrzebnych do wykonania Strony.

b) Zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się wpłacić zaliczkę w wysokości wskazanej przez Wykonawcę w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia Umowy. Pozostałą kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającą z wystawionych przez Wykonawcę faktur Zamawiający zapłaci po umieszczeniu Strony w sieci Internet w terminach określonych w fakturach lub Umowie.

3. Jeżeli Zamawiający nie powiadomi Wykonawcy o akceptacji przedstawionego przez Wykonawcę projektu lub jej braku, Wykonawca umieści Stronę Zamawiającego na swojej podstronie internetowej, tak aby nie ponosić kosztów związanych z opublikowaniem strony pod danym adresem internetowym. Powyższe nie wyłącza konieczności uiszczenia przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy Zamawiający nie wpłaci zaliczki w terminie określonym w ust. 2, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania się z wykonywaniem Umowy oraz do wezwania Zamawiającego do zapłaty zaliczki. Jeżeli Zamawiający nie uiści zaliczki w terminie wynikającym z wezwania, Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy.

5. Wszelkie płatności będą następowały na rachunek bankowy Wykonawcy numer 88 1140 2004 0000 3902 7998 6219

6. W przypadku nieterminowej zapłaty całości lub części wynagrodzenia wynikającego z Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

7. W przypadku braku płatności ze strony Zamawiającego, Wykonawca ma prawo zablokować stronę WWW, po uprzednim wezwaniu do wykonania zobowiązania.

 

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Wykonawca, aż do czasu wykonania Strony, może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, o czym zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego. W razie zaistnienia powyższego przypadku, Zamawiającemu będzie przysługiwać odstępne w wysokości wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego do dnia odstąpienia, o ile Strona nie została jeszcze wykonana. W przypadku wykonania Strony, Zamawiającemu przysługiwać będzie zwrot wynagrodzenia w wysokości 1/12 kwoty netto za każdy nierozpoczęty miesiąc, w którym strona miała być udostępniona w sieci Internet.

2. Wykonawca może również odstąpić od Umowy, jeżeli na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający będzie pozostawał w zwłoce z płatnościami wobec Wykonawcy, określonymi w § 4 ust. 2 przekraczającej 7 dni.

3. Zamawiający może odstąpić od podpisanej Umowy w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Zamawiający jest obowiązany powiadomić Wykonawcę o odstąpieniu na piśmie wysłanym listem poleconym i zapłatą odstępnego w wysokości 25% wartości Umowy brutto

4. Po upływie 7 dni od dnia podpisania Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy za pisemnym zawiadomieniem Wykonawcy listem poleconym i zapłatą odstępnego w wysokości 100% wartości Umowy brutto. W przeciwnym przypadku odstąpienie od Umowy jest nieskuteczne.

 

§6. REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje lub żądania poprawienia Strony Zamawiający może zgłosić Wykonawcy w liście poleconym lub na drodze e-mail w terminie 2 tygodni od momentu opublikowania strony w sieci Internet. Po upływie powyższego terminu reklamacje Zamawiającego nie będą uwzględnione.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Zamawiający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Wykonawcę swoich danych osobowych i danych reprezentowanego przez siebie przedsiębiorstwa w związku z wykonywaniem Umowy.

2. Niniejsze OWU stanową integralną część Umowy.

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych OWU w terminie miesiąca od uprzedniego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

4. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.

5. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami OWU i je w pełni akceptuje.